OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Svet zavoda upravlja zavod. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Pristojnosti sveta:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, LDN in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Sestanki sveta zavoda:

 • seja: četrtek, 22. september
 • seja: torek, 28. februar
 • seja: torek, 13. junij

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost