Preverjanje in ocenjevanje znanja

V 1. in 2. razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. pa do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev ter druge dejavnosti. Znanje učencev se pri vsakem predmetu ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Učenci lahko pišejo pisne izdelke največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Izjema je ponovitev ocenjevanja. V tem primeru lahko pišejo pisne izdelke tudi trikrat v tednu.

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj 5 delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo pisnih izdelkov za oceno, razen v primeru ponavljanja.

Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o pridobljenih učenčevih ocenah, zapisanih v redovalnici. Ob zaključku pouka v šolskem letu dobijo učenci spričevala z zaključnimi ocenami za posamezne predmete.

Splošni učni uspeh učencev se ne ocenjuje.

Točkovnik pisnega ocenjevanja znanja

–  0 – 49% = nezadostno

– 50 – 64% = zadostno

– 65 – 78% = dobro

– 79 – 89% = prav dobro

– 90 – 100% = odlično

Kriteriji pri ustnem ocenjevanju

odlična ocena:

–       Samostojno obvlada zahtevnejše učne cilje.

–       Razume in samostojno uporablja pojme, zna primerjati, sklepati, analizirati in posploševati.

–       Samostojno uporablja literaturo, se znajde pri iskanju podatkov na internetu.

prav dobra ocena;

–       Obvlada nekoliko zahtevnejše cilje.

–       Razume nove pojme.

–       Razume snov, jo nekoliko slabše povezuje, primerja, sklepa in analizira (potrebuje nekaj pomoči učitelja).

–       Manj samostojno uporablja literaturo in internet.

dobra ocena:

–       Obvlada temeljne učne cilje.

–       Dobro razume nove pojme.

–       Snov slabše obnovi in primerja.

–       Pri samostojnem delu potrebuje pomoč učitelja.

zadostna ocena:

–       Slabo obvlada temeljne učne cilje.

–       Učno snov obnovi po delih ob pomoči učitelja.

nezadostna ocena:

–       Ne osvoji predpisane snovi in ne kaže zainteresiranosti za delo.

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost