Predstavitev projekta OBJEM

PREDSTAVITEV PROJEKTA OBJEM  ŠOL. LETO 2018/2019

 

Projekt OBJEM je 5-letni projekt, katerega glavna naloga je izboljšati bralno pismenosti otrok, učencev in dijakov, zato so v projekt vključeni vrtci, osnovne in srednje šole.

Sodelujoči v projektu bomo pripravili učinkovite didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo:

  • učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika;
  • vključevanje ranljivih skupin (socialno ogroženi, otroci s posebnimi potrebami, priseljeni, begunci) ter vzgajanje za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti;
  • razvoj raznovrstnih motivacij za branje z aktivno participacijo učencev ter spodbujanje izražanja o prebranem;
  • uporabo pripomočkov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti;
  • posodobitev vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča v podporo pouku.

Poglavitna naloga delovnih timov na šolah v lanskem šolskem letu je bila analiza obstoječega stanja. Te analize je nato analiziral Pedagoški inštitut, ki je pripravil za vsako šolo smernice, na podlagi katerih se bo v septembru naredil akcijski načrt šole. S smernicami za našo šolo bomo seznanjeni predvidoma prihodnji teden na sestanku s skrbnico naše šole v projektu, gospo Leonido Novak. Glede na opravljeno delo z naše strani smo v juniju z nekaterimi kolegicami oblikovale opomnik za pripravo tega načrta. V njem smo kot izhodiščni cilj izpostavile: Učenci bodo izboljšali svoje razumevanje prebranega, ob tem širili besedišče in izboljšali samostojno tvorjenje besedil.

Pri svojem delu tako nameravamo doseči, da bodo učenci pri svojem delu z besedili bolj samostojni in suvereni. Bogatejše besedišče bodo dokazali tako, da se bo med poukom pojavljalo manj vprašanj o pomenu posameznih besed, učenci bodo usposobljeni za samostojno iskanje pomena neznanih besed – uporaba priročnikov, iskanje pomena besed iz sobesedila ipd.

Boljše bralno razumevanje in sposobnost samostojnega tvorjenja besedil bomo preverjali z dvigom rezultatov naše šole na NPZ-ju. Izboljšanje bralnega razumevanja bodo učenci izkazali z dvigom uspešnosti pri NPZ-ju iz slovenščine ter pri besedilnih nalogah iz matematike. Izboljšanje samostojnega tvorjenja besedil pa bodo izkazali z dvigom uspešnosti pri t.i. tvorbnih nalogah na NPZ-ju iz slovenščine.

V letošnjem šolskem letu bo poudarek predvsem na:
– oblikovanju načrta nadaljnjih aktivnosti v projektu glede na analizo stanja;
– sodelovanju pri razvoju in preizkušanju didaktičnih pristopov in strategij z nalogami;

– potekala bodo razna izobraževanja za člane šolskih timov;

– izvajali bomo medsebojne hospitacije.
Projekt OBJEM se povezuje tudi s projektom NA-MA POTI, katerega glavni cilj je izboljšati naravoslovno-matematično pismenost in projektom POGUM – krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...